Privacy verklaring

Teneinde de dienst Teamfone aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat TeamTelefoon B.V. persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een beschrijving welke gegevens TeamTelefoon B.V. voor welke doeleinden gebruikt en wat TeamTelefoon B.V. doet om uw privacy te beschermen.

Doeleinden

TeamTelefoon B.V. verzamelt persoonsgegevens om het gebruik van haar producten te faciliteren. Persoonsgegevens worden gebruikt om Teamfone correct te laten werken, de gebruiker van Teamfone te identificeren, contact te leggen indien het geval van een supportvraag of incident, om communicatie te faciliteren tussen gebruikers binnen dezelfde klantomgeving en voor gebruikersonderzoeken.

Persoonsgegevens van gebruikers

TeamTelefoon B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van de aangeboden dienst: Teamfone. Voor Teamfone worden de volgende persoonsgegevens van gebruikers verwerkt:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • (Portret)foto van gebruikers (Optioneel)
  • Gespreksinformatie over telefonieverkeer

Deze gegevens worden bewerkt en gebruikt voor:

  • Bereikbaarheid – In Teamfone geven gebruikers hun beschikbaarheid op voor het aannemen van telefoongesprekken. Een gebruiker heeft daarnaast inzicht in de beschikbaarheid van andere gebruikers binnen het eigen team.
  • Doorschakelingen – Teamfone gebruikt persoonsgegevens om telefoongesprekken van bellers door te schakelen naar als bereikbaar aangemelde personen door te schakelen. De historische gegevens van de datums, tijdstippen en afhandeling van deze gesprekken worden ten behoeve van de teams opgeslagen.

Gebruik van persoonsgegevens

TeamTelefoon B.V. zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een gerechtelijk bevel. TeamTelefoon B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden. Uitzonderingen hierop zijn gegevens die langer bewaard dienen te worden op grond van een wettelijke bewaarplicht of gedrags- en beroepsregels.

Wijzigen van persoonsgegevens

Als gebruiker van Teamfone is het mogelijk om persoonsgegevens aan te passen, toe te  voegen of te verwijderen. Mocht u stoppen met het afnemen van onze diensten is het mogelijk om de persoonsgegevens (van alle gebruikers) in een JSON-file te ontvangen.

Gebruik van logbestanden

TeamTelefoon B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar dienst. TeamTelefoon B.V. houdt gebruiksgegevens bij zoals IP-adressen, URL’s, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende communicatiefaciliteiten en andere parameters in de URL’s. Ook data betreffende (communicatie) handelingen in Teamfone kan worden gebruikt voor statistische doeleinden met als doel het verbeteren van de dienstverlening.

Beveiliging

TeamTelefoon B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Teamfone is standaard uitgerust met beveiligde verbindingen. Al onze verbindingen van en naar Teamfone op de smartphone zijn beveiligd door “https”.

Medewerkers van TeamTelefoon B.V.

Medewerkers van TeamTelefoon B.V. zijn gehouden tot geheimhouding op basis van de geldende gedrags- en beroepsregels.

Privacy by design

Bij het ontwikkelen van nieuwe features en functies houdt TeamTelefoon B.V. zich aan het “privacy by design”-principe. Dit houdt in dat bij elke (nieuwe) feature of functie gekeken wordt naar passende bescherming en beveiliging. Dit kan technisch of organisatorisch van aard zijn.

Datalek

In het geval dat er een datalek ontdekt wordt of gemeld, zal TeamTelefoon B.V. met de hoogste prioriteit het probleem gaan onderzoeken en een permanente oplossing implementeren. Als blijkt dat het langer duurt om een permanente oplossing te implementeren zal er een tijdelijke oplossing worden toegepast totdat er een blijvende oplossing is. Ook zal er worden onderzoek gedaan worden naar de omvang van het datalek. Beheerders van getroffen omgevingen worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld via de mail of per telefoon. Indien het nodig is wordt er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De te nemen procedure is (intern) beschreven in het protocol: “Wat te doen bij een datalek?”

Communicatiefaciliteiten van derden

Indien voor de dienstverlening van TeamTelefoon B.V. communicatiefaciliteiten of diensten van derden benodigd zijn zoals, smartphones, netwerkverbindingen of browsers dan kan het zijn dat deze derden of anderen op deze communicatiefaciliteiten informatie over u verzamelen. TeamTelefoon B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatiefaciliteiten of diensten en de handelingen van deze derden en anderen. TeamTelefoon B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Leveranciers van TeamTelefoon B.V.

Voor onze diensten gebruiken wij diensten en faciliteiten van derden. Een lijst met leveranciers en overeenkomsten is opvraagbaar via info@teamfone.com.

Toestemming en wijzigingen

Als u via deze dienst informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruiken, het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid. Ons privacybeleid kan eenzijdig worden gewijzigd.

Vragen

Vragen over onze privacybeleid? Neem contact met ons op via +31 85 888 4445 of via info@teamfone.com.

FAQ